Sök på webbplatsen

Skepptuna skola år F-6

Hitta snabbt

Lokal kursplan matematik

Mål för matematik/underlag skriftliga omdömen vid Skepptuna skola  F-Klass
Strävansmål Stoff Så här har det gått Så här har det gått
    Visar förmåga att: Uppnåendemål Visar god förmåga:kopplas till s.mål
* Utveckla tal- och rums- *Taluppfattning *Ramsräkna 0-20  
uppfattning   * Baklänges 10-0  
    *Ordningstal 1:a-5.e  
    *Skriva siffror 0-9  
    *Kunna siffrornas värde  
    (para ihop siffra och antal)  
    * Kunna läges- och storleksbegrepp  
  * Räknesätt *Kunna ett till ett - principen  
       
       
  *Huvudräkning    
       
  * Tid * Kunna veckans dagar  
  *Geometri *Kunna namnge och beskriva cirkel  
    och kvadrat  
  *Enheter    
       
* Utveckla förmåga att formulera * Problemlösning *Förklara hur man tänker i enkel  
och lösa problem samt tolka och    vardagsräkning  
värdera lösningar      
*Utveckla förmåga att använda    *Kunna fortsätta ett påbörjat enkelt  
enkla matematiska modeller   mönster  
*Utveckla förmåga att förstå och  * Tabeller och diagram    
använda logiska resonemang, dra       
slutsatser och generalisera.      
* Utveckla förmåga att använda     
miniräknare och dator      
*Utveckla intresse för matematik        
samt tilltro till den egna förmågan      
       
       

 

Mål för matematik/underlag skriftliga omdömen vid Skepptuna skola år 1

Strävansmål Stoff Så här har det gått Så här har det gått
Visar förmåga att: Uppnåendemål Visar god förmåga:kopplas till s.mål
* Utveckla tal- och rums- *Taluppfattning *Ramsräkna 0-100  
uppfattning   * Baklänges 20-0  
    *Ordningstal 1:a-10:e  
    *Skriva siffror 0-9  
    *Kunna siffrornas värde  
    (para ihop siffra och antal)  
  *Placera 0-20 på tallinjen  
  *Kunna betydelsen av =  
  * Räknesätt *Förstå och använda addition  
    och subtraktion 0-20 utan tiotals-  
    övergång  
  *Huvudräkning *Additions- och subraktionstabellen  
    0-10   
  * Tid *Kunna avläsa hel- och halvtimme  
  *Geometri *Kunna namnge och beskriva cirkel  
    kvadrat, rektangel och triangel  
  *Enheter *Kunna 1kr, 5kr, 10kr  
  *Känna till begrepp som längd o vikt  
* Utveckla förmåga att formulera * Problemlösning *Förklara hur man tänker  
och lösa problem samt tolka och    * Kunna formulera enklare räknesaga  
värdera lösningar      
*Utveckla förmåga att använda    *Kunna fortsätta ett påbörjat mönster  
enkla matematiska modeller      
*Utveckla förmåga att förstå och  * Tabeller och diagram *Känna till enkla  
använda logiska resonemang, dra    tabeller och stapeldiagram  
slutsatser och generalisera.      
* Utveckla förmåga att använda       
miniräknare och dator      
*Utveckla intresse för matematik        
samt tilltro till den egna förmågan      
       

 

Mål för matematik/underlag skriftliga omdömen vid Skepptuna skola år 2

Strävansmål Stoff Så här har det gått Så här har det gått
    Visar förmåga att: Uppnåendemål Visar god förmåga:kopplas till s.mål
* Utveckla tal- och rums- *Taluppfattning *Kunna naturliga tal upp till 999 och    
uppfattning   dess placering på tallinjen  
    *Kunna ordningstal t.o.m.20:e  
    *Kunna ental, tiotal,hundratal  
    (postionssystemet)  
    *Kunna uppdelning av tal i positions-  
  systemet(100+20+5=125)  
  * Räknesätt *Förstå och använda addition  
    och subtraktion 0-100   
       
  *Huvudräkning *Additions- och subraktionstabellen  
    0-100 utan tiotalsövergång  
  *Tid * Kunna avläsa kvartar, tidskillnader   
    i hela timmar  
  *Geometri *Rita och mäta geometriska   
    med linjal kvadrat,rektangel,triangel  
  *Enheter *Kunna alla sedlars valörer  
    *Kunna välja rätt enhet för längd  
    massa, volym  
* Utveckla förmåga att formulera * Problemlösning *Kunna lösa enklare skriftliga  
och lösa problem samt tolka och    problem  
värdera lösningar    
*Utveckla förmåga att använda       
enkla matematiska modeller      
*Utveckla förmåga att förstå och  * Tabeller och diagram *Kunna avläsa  enklare    
använda logiska resonemang, dra    tabeller och stapeldiagram  
slutsatser och generalisera.      
* Utveckla förmåga att använda       
miniräknare och dator      
*Utveckla intresse för matematik        
samt tilltro till den egna förmågan      

 

Mål för matematik/underlag skriftliga omdömen vid Skepptuna skola år 3

Strävansmål Stoff Så här har det gått Så här har det gått
    Visar förmåga att: Uppnåendemål Visar god förmåga:kopplas till s.mål
* Utveckla tal- och rums- *Taluppfattning *Kunna naturliga tal upp till 1 000 och    
uppfattning   dess placering på tallinjen  
    *Kunna storleksordna tal 0-1000  
    *Kunna postionssystemet upp till 1 000  
    *Kunna uppdelning av tal i positions-  
    systemet(1000+100+20+5=1 125)  
    *Konkret kunna visa  1/3, 1/4   
  * Räknesätt *Förstå och använda addition  
    och subtraktion (skriftligt) 0-200 med tiotals-  
    övergång och hundratalsövergång   
    * Kunna lösa enklare ekvationer 0-20  
  *Huvudräkning *Kunna multiplikationstabellen 1-10  
    * Kunna kort division 0-50(tal och svar)  
    * Kunna räkna med de fyra räknesätten 0-20  
  *Tid * Kunna avläsa och förstå digital tid  
  *Geometri *Beräkna omkretsen av en kvadrat och rektangel  
  *Enheter *Kunna uppskatta, mäta och jämföra längd,  
    massa, volym och tid samt jämföra areor  
    *Känna igen kub  
* Utveckla förmåga att formulera * Problemlösning *Kunna välja räknesätt för att lösa problem  
och lösa problem samt tolka och    problem  
värdera lösningar   * Kunna formulera problem  
*Utveckla förmåga att använda    * Kunna beskriv mönster och fortsätta talföljder  
enkla matematiska modeller   inom heltalsområdet 0-1000  
*Utveckla förmåga att förstå och  * Tabeller och diagram * Kunna göra tabeller och diagram från egna   
använda logiska resonemang, dra    undersökningar / från givna data  
slutsatser och generalisera.      
* Utveckla förmåga att använda    *Kunna använda miniräknare  
miniräknare och dator      
*Utveckla intresse för matematik        
samt tilltro till den egna förmågan      

 

Mål för matematik/underlag skriftliga omdömen vid Skepptuna skola åk 4 

Strävansmål Stoff Så här har det gått Så här har det gått
    Visar förmåga att: Uppnåendemål Visar god förmåga:kopplas till s.mål
* Utveckla tal- och rums- *Taluppfattning * Kunna avrunda till närmaste 10- 100- 1000-tal  
uppfattning   * Kunna läsa och skriva enkla tal i bråkform  
    * Kunna storleksordna bråk  
    * Kunna storleksordna tal 0-1000 000  
  * Räknesätt * Kunna algoritm för multiplikation med ensiffrig  
    faktor  
    * Kunna skriftligt utföra kort division som går jämt   
    upp  
  * Kunna addition av enkla bråk med gemensam   
  nämnare  
  *Huvudräkning *Kunna olika huvudräkningsstrategier  
    * Kunna överslagsräkning  
  * Tid * Kunna beräkna enkla tidsskillnader  
    * Kunna tidsbegrepp  
  *Geometri * Kunna benämna vinklar   
  *Enheter * Kunna växla mellan olika längdenheter  
    * Kunna förstå och använda enkla skalor  
       
* Utveckla förmåga att formulera * Problemlösning * Kunna redogöra för lösningar med vanliga   
och lösa problem samt tolka och    matematiska begrepp  
värdera lösningar   * Kunna formulera räknesagor med flera räkneled  
*Utveckla förmåga att använda     
enkla matematiska modeller      
*Utveckla förmåga att förstå och  * Tabeller och diagram * Kunna avläsa och tolka cirkel- och linjediagram  
använda logiska resonemang, dra       
slutsatser och generalisera.      
* Utveckla förmåga att använda    * Kunna använda miniräknare och dator för att   
miniräknare och dator   utföra beräkningar  
*Utveckla intresse för matematik        
samt tilltro till den egna förmågan      
       

 

Mål för matematik/underlag skriftliga omdömen vid Skepptuna skola åk 5 

Strävansmål Stoff Så här har det gått Så här har det gått
Visar förmåga att: Uppnåendemål Visar god förmåga:kopplas till s.mål
* Utveckla tal- och rums- *Taluppfattning * Kunna läsa och skriva tal 0-1000 000 och dess   
uppfattning   placering på tallinjen (hel- o decimaltal)  
    * Kunna avrunda till närmaste heltal  
    * Kunna läsa och skriva tal i procentform  
  * Kunna jämföra enkla tal i bråk och decimalform  
  * Räknesätt * Kunna algoritm för +, -, x med heltal och    
     decimaltal för division endast med heltal  
    * Kunna multiplikation och division med   
  10, 100 och 1000  
  * Kunna utför enklare beräkningar med tal i   
  procentform  
    * Kunna räkna med bråk i blandad form  
  * Tid * Kunna beräkna tidsskillnader  
    * Kunna läsa av tidtabeller  
  *Geometri * Kunna mäta, jämföra och beräkna areor(kv. re)  
  *Enheter * Kunna växla mellan olika enheter  
       
       
* Utveckla förmåga att formulera * Problemlösning * Kunna redogöra för lösningar med vanliga   
och lösa problem samt tolka och    matematiska begrepp  
värdera lösningar   * Kunna formulera räknesagor med flera räkneled  
*Utveckla förmåga att använda     
enkla matematiska modeller      
*Utveckla förmåga att förstå och  * Tabeller och diagram * Kunna göra enkla beräkningar av medelvärden  
använda logiska resonemang, dra    * Kunna använda ritningar och kartor  
slutsatser och generalisera.      
* Utveckla förmåga att använda       
miniräknare och dator      
*Utveckla intresse för matematik        
samt tilltro till den egna förmågan      
       

 

Mål för matematik/underlag skriftliga omdömen vid Skepptuna skola åk 6 

Strävansmål Stoff Så här har det gått Så här har det gått
    Visar förmåga att: Uppnåendemål Visar god förmåga:kopplas till s.mål
* Utveckla sin tal- och rums- *Taluppfattning * Kunna räkna med  tal 0-1000 000    
uppfattning    (hel- o decimaltal)  
    * Kunna sambandet mellan bråk, decimalform  
    och procent  
  * Räknesätt * Kunna algoritm  för alla räknesätten med heltal    
    och decimaltal  
    * Kunna multiplikation och division med   
    10, 100 och 1000 med decimaltal  
  * Kunna lösa ekvationer med en obekant  
  * Kunna räkna med bråk i alla former  
     
    * Kunna beräkna procentuella förändringar  
  * Tid    
       
  *Geometri * Kunna beräkna volymen av en kub, ett block  
  *Enheter    
       
       
* Utveckla sin förmåga att formulera * Problemlösning * Kunna redogöra för lösningar med korrekt   
och lösa problem samt tolka och    matematiska språk  
värdera lösningar   * Kunna formulera räknesagor med flera räknesätt  
*Utveckla sin förmåga att använda     
enkla matematiska modeller      
*Utveckla förmåga att förstå och  * Tabeller och diagram * Kunna göra enkla beräkningar av medelvärden  
använda logiska resonemang, dra    median och typvärde  
slutsatser och generalisera.   * Kunna göra egna enkla ritningar och kartor  
* Utveckla sin förmåga att använda    * Kunna använda miniräknare för att   
miniräknare och dator   utföra beräkningar  
*Utveckla intresse för matematik        
samt tilltro till den egna förmågan      
       

Dela information

Synpunkter & felanmälan